fr | de | en

Casino Luxembourg

Enfants 5 - 12 ans

15.9.2018 de 15:00 à 17:00

Mir halen de Geescht vun der Zäit fest

D'Kanner maache sech mam Wierk Zeitgeist - Karl Cobain vum Claudia Passeri vertraut. Am Atelier experimentéiere si mat der Light Painting Technik. Si erfanne kuerz Aussoen oder Ausriff - déi ganz am Zäitgeescht sinn - an hale se fotografesch fest.

Les enfants découvrent l'œuvre Zeitgeist - Karl Cobain de Claudia Passeri. Dans l'atelier, ils expérimentent avec la technique du light painting. Ils imaginent des déclarations ou des exclamations « dans l'air du temps » qu'ils captent photographiquement.

Participation : 6 € / gratuit avec la carte KLIK

Info & réservation : T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu

 

images