fr | de | en

Casino Luxembourg

Enfants 5 - 12 ans

1.4.2017 de 15:00 à 17:00

Storyboard-Atelier

Samschdesatelier fir Kanner vu 5 bis 12 Joer.
Atelier du samedi pour enfants de 5 à 12 ans.

U wat erënneren eis d'Installatioune vu FORT? D'Kanner denke sech kuerz Geschichten aus ronderëm eng Tankstell, ee Mantelbriet, ee Snackautomat ... Jiddwer Kand zeechent vu senger Geschicht ee Storyboard. An den Tournage kann ufänken!

Que nous inspirent les installations de FORT ? Les enfants imaginent de courtes histoires autour d'une station service, d'un porte-manteau, d'un distributeur de snacks... Chaque enfant réalise un scénarimage ou storyboard de son histoire. Et le tournage peut commencer !

Participatioun: 6 € / gratis mat der KLIK-Kaart.
Particpation : 6 € / gratuit avec la carte KLIK.

Info & Umeldung: T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu
Info & réservation : T (+352) 22 50 45,
klik@casino-luxembourg.lu

images