fr | de | en

Casino Luxembourg

Enfants 5 - 12 ansWorkshop

27.1.2018 de 15:00 à 17:00

Wann d’Maschinnen d’Mënschen iwwerhuelen

Samschdesatelier fir Kanner vu 5 bis 12 Joer.
Atelier du samedi pour enfants de 5 à 12 ans.

Den Zukunftsforscher Ray Kurzweil huet virausgesinn dat am Joer 2045 d'Maschinnen net méi vun de Mënsche gesteiert ginn. An dësem Zukunftsatelier stellen d'Kanner sech déi Welt vir a mole si op grouss Zeecheblieder.

Le futurologue Ray Kurzweil a prédit qu'en 2045 les machines n'auront plus besoin des humains pour les manipuler. Dans cet atelier du futur les enfants imaginent à quoi ressemblerait un tel monde et le dessinent sur des grands formats.

Participatioun: 6 € / gratis mat der KLIK-Kaart.
Participation : 6 € / gratuit avec la carte KLIK.

Info & Umeldung: T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu
Info & réservation : T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu

images